سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 308


راهنما
دعوت دوستان

سوال 308 | ۱۶ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:13

میانگین زمان پاسخ دهی


My father and my mother ............ traveling to London.

پاسخ

  

2

(گزینه   2)  فاعل جمله یعنی My father and my mother (پدر و مادر من) جمع است، در نتیجه از فعل کمکی are استفاده می کنیم.

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:6
15 بار نفر اول
177 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 2 با 0:0:6
13 بار نفر اول
158 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 3 با 0:0:6
9 بار نفر اول
171 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:6
1 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 5 با 0:0:6
74 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 6 با 0:0:6
3 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 7 با 0:0:6
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 8 با 0:0:6
6 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 9 با 0:0:6
61 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 10 با 0:0:6
6 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 11 با 0:0:7
5 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 12 با 0:0:9
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 13 با 0:0:12
3 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

نفر 14 با 0:0:15
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 15 با 0:1:0
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه