سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 310


راهنما
دعوت دوستان

سوال 310 | ۱۸ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


To harm yourself or somebody else physically, especially in an accident.

پاسخ

  

4

(گزینه  4) آسیب بدنی به خود یا دیگران زدن، به ویژه در یک تصادف.
1) افزایش دادن
2) محافظت کردن
۳) خراب کردن
۴) صدمه زدن، آسیب رساندن

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:9
71 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 2 با 0:0:41
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 3 با 0:0:46
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 4 با 0:0:47
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 5 با 0:0:48
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 6 با 0:0:49
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 7 با 0:0:52
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 8 با 0:0:57
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه