فارسی هفتم

سوالات رفع اشکال


1- شخص فعل در کدام گزینه با بقیّه فرق دارد؟
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
2- معنی کلمات درس دو را میخواستم .
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۳۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
3-

معنی های درس زنگ افرینش

فارسی
هفتم متوسطه
۱۵:۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
4-

معنی درس چشمه معرفت

فارسی
هفتم متوسطه
۱۵:۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
5-

معنی درس اندرز پدر

فارسی
هفتم متوسطه
۱۵:۵۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
6-

سلام

ميشه به من تركيب اضافي و تركيب وصفي رو توضيح بديد؟

فارسی
هفتم متوسطه
۱۸:۴۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
7- مصرع اوّل در بیت زیر چه نقشی دارد؟ «توی گلدسته های یک گنبد  /  روز و شب زائر حرم باشیم»
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
8- تناسب در کدام گزینه دیده نمی شود؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
9-
۴۰ – آرایه ی واج آرایی در کدام گزینه وجود ندارد؟ 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
10- «در پوستین خلق افتادن» کنایه از چیست؟
فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
11- کدام گزینه، از آثار قیصر امین پور نیست؟ 
 
فارسی
هفتم متوسطه
۰۹:۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
12-

چگونه متوجه بشیم که کدام کلمه ارزش املایی دارد

فارسی
هفتم متوسطه
۱۱:۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
13-
فارسی
هفتم متوسطه
۱۷:۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
14- کدام گزینه، نمی تواند سوم شخص مفرد باشد؟
فارسی
هفتم متوسطه
۱۸:۳۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
15- کدام گزینه، نمی تواند سوم شخص مفرد باشد؟
فارسی
هفتم متوسطه
۱۴:۴۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
16- کدام گزینه نادرست است؟
فارسی
هفتم متوسطه
۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
17- در کدام گزینه واژه ی مشتق مشاهده نمی شود؟
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
18- نهاد در کدام گزینه به درستی مشخص نشده است؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
19- فعل «غلتید» به کدام زمان و کدام شخص می تواند اشاره داشته باشد؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۱:۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
20- نمودار جمله زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟
«این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند.»
فارسی
هفتم متوسطه
۲۲:۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
21- کدام گزینه، نمی تواند سوم شخص مفرد باشد؟
فارسی
هفتم متوسطه
۱۲:۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
22- کدام گزینه  درباره ی داستان «کژال» نادرست است؟‌
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۵۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
23- مصرع اوّل در بیت زیر چه نقشی دارد؟ «توی گلدسته های یک گنبد  /  روز و شب زائر حرم باشیم»
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
24- عبارت زیر چند جمله است؟
«به شما جوانان به عنوان فرزندان عزیز و پاره های دل این ملّت می گویم: عزیزان من، کار کنید؛ امروز دشمنان نمی خواهند دانشگاه و درس و مدرسه و معلم باشد.»
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۴۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
25- نقش ضمیر در کدام گزینه با بقیّه فرق دارد؟
فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
26- در کدام گزینه، فعل پیشوندی به چشم نمی خورد؟ 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۲:۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
27- عبارت خط کشیده شده در جمله زیر چه نقشی دارد؟ 
«بله، درست است. باقی قلبم، یعنی آن نصفه ی خالی را، با خوشحالی و رضایت دادم به همه ی آدم های خوب» 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
28- نمودار جمله زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟
«این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند.»
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۴۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
29- نقش دستوری کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
فارسی
هشتم متوسطه
۱۱:۴۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
30- در عبارت زیر، چند متمّم وجود دارد؟ 
شبی مادرم از من درخواست کرد که امشب سرد است، نزد من بخسب. مخالفت با خواهش مادر برایم دشوار بود پذیرفتم.)
فارسی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
31- در متن زیر به ترتیب چند فعل ماضی و چند فعل مضارع آمده است؟
«تا می توانیم، بیاموزیم این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند. کتاب پر راز و رمز آفرینش و شگفتی های طبیعت، سرشار از درس ها و اندرزها بوده است. اگر نیروی جوانی و شادابی و چالاکی این دوره را با تأمّل، تفکّر و بصیرت همراه کنیم، به شکوفایی خواهیم رسید.»
فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
32- در بیت زیر، کدام کلمه مشبه است؟
«مثل یک شاخه گل جوانه بزن / مثل یک چشمه سار جاری شو»
فارسی
هفتم متوسطه
۱۵:۲۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
33-

سلام توضیح متمم

 

فارسی
هفتم متوسطه
۰۹:۵۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
34-  
در کدام گزینه جناس وجود ندارد؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
35- در کدام گزینه کلمه ی مشخص شده قید نیست؟
فارسی
هفتم متوسطه
۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
36- در مورد بیت زیر، کدام گزینه نادرست است؟   «فتاد از پای، کرد از عجز فریاد /  ز شاخی مادرش آواز در داد» 
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۵:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
37- جای خالی با کدام گزینه کامل می شود؟ 
«مادر بزرگ در حالی که در......... قدم می زد، پول های .........  را از روی زمین جمع می کرد.)
 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
38- دو بیت:
 از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن  /  فردا که نیامده است فریاد مکن
    برنامده و گذشته، بنیاد مکن  /  حالی خوش باش و عمر برباد مکن 
چه قالب شعری دارد و اثر کدام شاعر است؟ 
 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
39- مشبه، مشبهٌ به، ادات تشبیه و وجه شبه در عبارت زیر کدام است؟ 
«فرصت ها مثل گذشتن ابرها می گذرند، فرصت های خوب و عزیز را دریابید.»
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
40- در کدام گزینه، فعل پیشوندی به چشم نمی خورد؟ 
فارسی
هفتم متوسطه
۰۰:۴۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

درسنامه ها


درس : فارسی
پایه : هفتم متوسطه
کد : 565