عربی نهم

سوالات رفع اشکال


1- معنی درست آیة وفيها يُفرَقُ كلّ امرٍ حَکیمٍ» کدام است؟ 
 
قرآن
نهم متوسطه
۱۵:۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
2- در کدام گزینه فعل از نظر صیغه و با بقیه تفاوت دارد؟ 
عربی
نهم متوسطه
۱۸:۵۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
3- توضيح «مزرعة الآخرة» و «آفة العلم، به ترتیب مربوط به چیست؟  
عربی
نهم متوسطه
۱۸:۲۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
4- بازنویسی عبارت «تَحْصُدانِ الزّرعَ» به صورت امر کدام است؟
 
عربی
نهم متوسطه
۱۵:۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
5- کدام عبارت درست ترجمه شده است؟ 
 
عربی
نهم متوسطه
۲۳:۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
6- کدام گزینه نادرست است؟
عربی
نهم متوسطه
۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
7- در عبارت « ..................... الصّبورُ من كثرة المصائب.» جای خالی با کدام فعل کامل می شود؟ 
عربی
نهم متوسطه
۱۱:۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
8- وزن فعل های «یُلهِمُ - يُقَدِّمُ - یَتَفاوَتُ - يَتَعَلَّمُ» به ترتیب کدام است؟ 
عربی
نهم متوسطه
۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
9- در کدام عبارت فعل امر مؤنث به کار رفته است؟ 
عربی
نهم متوسطه
۱۸:۵۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
10- در کدام عبارت هماهنگی وجود دارد؟ 
عربی
نهم متوسطه
۱۸:۵۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
11- گزینه ی نامناسب برای جاهای خالی در عبارت «................. ما وَصَلـْ ................... إلى مَدرِسَتِـ ...............» کدام است؟ 
 
عربی
نهم متوسطه
۱۴:۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
12- در کدام گزینه اسم اشاره به کار نرفته است؟
عربی
نهم متوسطه
۰۱:۴۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸